Jeden 1. Freitag im Monat, 19 Uhr
Kontakt: Georgia Tontou, Tel. 040 / 730 29 33
Tagungsraum, 1. Stock